اطلاعات تماس
۵۶۵۴۶۷۶۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۶۵۴۶۷۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۶۵۴۶۴۷۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۶۵۴۵۸۷۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تولیدی سلمان پلاستیک

تولیدی سلمان پلاستیک

تلفن ها

  • تلفن:
  • ۵۶۵۴۶۷۶۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ۵۶۵۴۶۷۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ۵۶۵۴۶۴۷۵ ۲۱ ۰۰۹۸


فکس ها

  • فکس:
  • ۵۶۵۴۵۸۷۹ ۲۱ ۰۰۹۸


پست الکترونیک

  • پست الکترونیک: